Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend. Iedere overeenkomst is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons. Tenzij anders bepaald zijn alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

De leveringstermijnen zijn approximatief en onderworpen aan de wisselvalligheden van de toestand. In geval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, of elke buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil, kunnen wij de leveringen verdagen of vernietigen.
Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot vergoeding of rente. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling, die minsten gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken te zijn.

Wij behouden het recht van eigendom op de geleverde goederen tot algehele betaling van de factuur. Desalniettemin gaat het risico over op de klant op het ogenblik waarop de producten onze magazijn verlaten.

Bij het annuleren van een bestelling vragen wij dit schriftelijk te bevestigen. In dit geval wordt door ons een annulatiekost in rekening gebracht.
- Voor stockproducten bedraagt deze kost 15% van het orderbedrag met een minimum van 50 €.
- Voor niet-stockproducten bedraagt de annulatiekost 100 % van het orderbedrag met een minimum van 50 €.

Om als geldig te worden aanzien dient een eventuele klacht schriftelijk en binnen één week na ontvangst van de goederen te worden gedaan.

Onze rekeningen zijn te Gent betaalbaar, netto op 30 dagen einde maand na facturatie tenzij anders vermeld op de factuur. Welke wijze ook van betaling zal noch schuldvernieuwing, noch wijziging van gerechtelijke bevoegdheid met zich meebrengen.
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 0.9% per maand verschuldigd.
Indien daarenboven de koper op een ongerechtvaardigde wijze in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en vruchteloos werd aangemaand, behoudt de verkoper zich het recht voor het verschuldigd bedrag te vermeerderen met 10%, met een minimum van €100.

Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer de vorige leveringen niet betaald werden.

Bij eventuele betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.