Algemene verkoopsvoorwaarden Goossaert bvba


Art.1 | Offertes, prijzen & bestellingen

Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend. Iedere overeenkomst is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment prijzen en voorwaarden te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al door ons aanvaard zijn. Tenzij anders bepaald, zijn alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. De klant verzaakt aan zijn algemene of bijzondere voorwaarden voor zover deze strijdig zijn met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij wij hierin schriftelijk hebben toegestemd. Het contract komt tussen partijen tot stand vanaf de ondertekening door de klant van de bestelbon of schriftelijke bevestiging van de offerte via mail of andere digitale kanalen.

Art.2 | Wijzigingen of annulaties

De klant is ertoe gehouden de offerte, orderbevestiging en/of drukproeven te controleren en de onjuistheid ervan of vergissingen onmiddellijk te melden. De goederen worden geleverd zoals omschreven. Laattijdige meldingen worden door ons als niet-ontvankelijk beschouwd. Een eenmaal gegeven en bevestigde overeenkomst kan door de klant niet herroepen of gewijzigd worden zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van wijziging en/of annulatie van het order wordt een wijzigings- of annuleringskost in rekening gebracht. Voor stockproducten bedraagt deze kost 15 procent van het betrokken orderbedrag met een minimum van € 50. Voor niet-stockproducten en/of maatwerk bedraagt de kost 100 procent van het orderbedrag van zodra de goederen door ons besteld zijn of de productie opgestart is.

Art.3 | Goederen, tekeningen en afbeeldingen

Onze goederen zijn van gebruikelijke handelskwaliteit en worden verkocht en geplaatst met de potentiële afwijkingsmarge van de materialen, wat betreft eigenschappen, gewicht, kleur en afmetingen. Een verschil, binnen de gangbare toleranties, verplicht ons niet tot een vergoeding aan de klant en geeft de klant geen recht om ontvangst of betaling van de goederen te weigeren.
Bij het leveren van speciale series op maat behouden wij ons het recht om tot 10 procent meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren en te factureren. Tekeningen, fotoproeven, e.d. blijven eigendom van de verkoper. Zij mogen noch gedeeld, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Art.4 | Levertermijnen

De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. In geval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out of elke buitengewone omstandigheid onafhankelijk van onze wil, kunnen wij de levering verdagen of vernietigen. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot vergoeding of rente. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling, die minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken.
Wanneer plaatsing voorzien werd door de verkoper en de geplande plaatsingsdatum, op vraag van de klant, dient uitgesteld te worden, heeft de verkoper het recht 90 procent van het totale bedrag reeds te factureren.

Art.5 | Betaling & eigendomsoverdracht

Wij behouden het recht van eigendom op de geleverde goederen tot algehele betaling van de factuur. Desalniettemin gaat het risico over op de klant op het ogenblik waarop de producten onze magazijnen verlaten.
Onze rekeningen zijn te Gent betaalbaar, netto op 30 dagen einde maand na facturatie tenzij anders vermeld op de factuur. Bij wanbetaling, zal van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1 procent per maand verschuldigd zijn. Indien daarenboven de koper op een onrechtvaardige wijze in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en vruchteloos werd aangemaand, behoud de verkoper zich het recht het verschuldigde bedrag te vermeerderen met 10 procent, met een minimum van € 100.
Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden, wanneer de vorige leveringen niet betaald werden.

Art. 6 | Garantie

De garantietermijn is steeds in overleg tussen de partijen, wordt schriftelijk vastgelegd en kan verschillen in functie van de aangeboden producten of services. Kosten voor demontage, montage en transport zijn steeds ten laste van de klant. De garantie van door ons geïmporteerde of van derden betrokken goederen is, voor zover afwijkend van de onze, overeenkomstig de desbetreffende voorwaarden van de desbetreffende leverancier. De garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade door externe factoren of onjuist gebruik.

Art.7 | Schade en klachten

Om als geldig te worden aanzien, dient een eventuele klacht schriftelijk en binnen één week na ontvangst van de goederen te worden gedaan. Schade opgelopen tijdens het transport van de pakketten, kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. In geval van schade trachten wij te bemiddelen tussen de klant en de transporteur, doch zonder enige vorm van verantwoordelijkheid in deze op ons te nemen. Deze bemiddeling kan enkel geschieden indien wij de nodige informatie met betrekking tot de schade ( foto’s e.a.) van de klant mogen ontvangen en er bereidheid is bij de transporteur om over de schade te communiceren.

Art.8 | Geschillen

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.

V2019-08_1

Gepubliceerd: 02/09/2019