Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Goossaert bv

 1. Al onze prijsopgaven zijn vrijblijvend. Iedere overeenkomst is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons. Tenzij anders bepaald, zijn alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.
 2. De leveringstermijnen zijn approximatief en onderworpen aan de wisselvalligheden van de toestand. In geval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, of elke buitengewone omstandigheid onafhankelijk van onze wil, kunnen wij de leveringen verdagen of vernietigen. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot vergoeding of rente. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling, die minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken te zijn.
 3. Bij het wijzigen of annuleren van een bestelling vragen wij dit schriftelijk te bevestigen. In dit geval wordt door ons een wijzigings- of annuleringskost in rekening gebracht. Voor stockproducten bedraagt deze kost 15 procent van het betrokken orderbedrag met een minimum van 50€. Voor niet-stockproducten bedraagt de kost 100 procent van het betrokken orderbedrag met een minimum van 50€.
 4. Wij behouden het recht van eigendom op de geleverde goederen tot algehele betaling van de factuur. Desalniettemin gaat het risico over op de klant op het ogenblik waarop de producten onze magazijnen verlaten.
 5. Om als geldig te worden aanzien, dient een eventuele klacht schriftelijk en binnen één week na ontvangst van de goederen te worden gedaan.
 6. Onze rekeningen zijn te Gent betaalbaar, netto op 30 dagen einde maand na facturatie tenzij anders vermeld op de factuur. Welke wijze ook van betaling zal noch schuldvernieuwing, noch wijziging van gerechtelijke bevoegdheid met zich brengen.
 7. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 0.9 procent per maand verschuldigd. Indien daarenboven de koper op een ongerechtvaardigde wijze in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en vruchteloos werd aangemaand, behoudt de verkoper zich het recht voor het verschuldigd bedrag te vermeerderen met 10 procent, met een minimum van € 100.
 8. Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden, wanneer de vorige leveringen niet betaald werden.
 9. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.

Verzendingsvoorwaarden Goossaert (voor levering van producten die besteld zijn via de webshop)

 

Afhalingen in ons magazijn
U kunt de goederen die u via deze webshop heeft besteld desgewenst afhalen in ons magazijn (Jan Samijnstraat 10, 9050 Gentbrugge). Ongeacht de bestelde hoeveelheid is dit steeds volledig vrij van administratie- en verpakkingskosten.

 • Gelieve steeds op de pagina ‘verzendmethodes’ tijdens het checkoutproces aan te duiden dat het een afhaling betreft (door uzelf of door een transporteur).
 • Afhalen doet u pas nadat u van ons een bericht (hetzij telefonisch, hetzij per mail) heeft gekregen dat uw artikels klaarliggen voor afhaling.
 • Onze magazijnmedewerkers staan voor u ter beschikking elke werkdag van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 17u. Hou uw ordernummer bij de hand (zie de bevestigingsmail die u ontvangt na het afronden van de bestelling) en ga rechtstreeks naar ons magazijn (poort rechts van het gebouw). Onze magazijnmedewerkers helpen u daar graag verder.

Verzending via koerier of transporteur

 • Goossaert verzendt voorlopig enkel in België. Aanvragen tot leveringen in het buitenland worden individueel bekeken. Gelieve hiervoor telefonisch contact met onze klantendienst op te nemen (+32 (0)9 228 21 01).
 • Wij verzenden uw bestelling van zodra alle artikels beschikbaar zijn, zodat we meerdere verzendingen en dus meerdere kosten kunnen vermijden. Dus 1 bestelling = 1 verzending.   Wenst u toch een deellevering, neem contact op met onze klantendienst (+32 (0)9 228 21 01).
 • Door de aard van onze producten en door het groot assortiment zijn niet alle producten even gemakkelijk te verzenden. Omdat wij het belangrijk vinden de verzendingskosten zo laag mogelijk te houden, wordt de exacte kost pas berekend na het inpakken en wegen van uw volledige bestelling, op het ogenblik dat de goederen klaar zijn voor verzending.
 • De definitieve verzendingskost zal op uw factuur vermeld worden.
 • Voor uw inschatting van de verzendingskosten geven wij hieronder enkele richtlijnen die wij hanteren voor het berekenen ervan.

Onze richtlijnen voor het berekenen van de verzendkosten

Type transport

Definitie

Tarief

Klein colli

Een kleine colli is een pakket dat voldoet aan volgende voorwaarden:

·       Max 30 kg 

·       Maximumafmeting:

–        1,5 m voor de langste zijde en

–        3 m voor het totaal van de afmetingen ( 1 x lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte = max 3 m)

 

15 €

Overige colli’s

Colli´s die niet onder de definitie van kleine colli vallen.

31 – 50 kg: 25 €
51 – 70 kg: 35 €
71 – 100 kg: 45 €
101 – 140 kg: 55 €
141 – 200 kg : 65 €

 

Pallets

Europallet met afmetingen 800 x 1200 mm en max 700 kg.

45 €

 

Retourvoorwaarden Goossaert bv


Uw aanvraag tot retour van door Goossaert geleverde goederen dient binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk gericht te worden aan order@goossaert.be of via post naar Goossaert bv, Jan Samijnstraat 10, B-9050 Gentbrugge, tav. Patrick Vinckier.

Uw schriftelijke aanvraag dient steeds onderstaande gegevens te bevatten:

 • Zendnota en/of factuurnummer van Goossaert.
 • Het artikelnummer en aantal van de goederen die u wenst te retourneren.
 • De reden waarom u deze goederen wenst terug te sturen. In geval van schade dient ook een foto meegestuurd te worden waarop de schade duidelijk te zien is.
 • Wat u wenst na de aanvaarding van retour: creditnota, vervanglevering van identieke goederen, vervanglevering van andere goederen, andere…
 • Duidelijke vermelding van de contactpersoon en zijn/haar gegevens binnen uw bedrijf voor alle verdere communicatie betreffende de retouraanvraag.

Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag zal u van Goossaert bvba binnen de 5 werkdagen een schriftelijk antwoord ontvangen waarin vermeld staat:

 • Aanvaarding of weigering van uw retouraanvraag,
 • Reden van aanvaarding of weigering,
 • Eventuele kosten ten uwe laste naar aanleiding van de retour,
 • Voorstel van afhandeling van de retour: creditering, vervanglevering…
 • De manier waarop de goederen naar ons dienen teruggestuurd te worden: nodige documenten, referentie, retournummer, transportwijze…

Pas na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding op uw aanvraag tot retour kunt u de goederen retourneren volgens de overeengekomen modaliteiten tussen Goossaert bvba en uw bedrijf.
Geretourneerde goederen dienen te allen tijde ongebruikt en in originele verpakking aan ons teruggestuurd te worden, tenzij uitdrukkelijk in uw aanvraag anders vermeld en door Goossaert bvba aanvaard. Mochten er na ontvangst en controle van de door u geretourneerde goederen extra beschadigingen/waardeverminderingen worden vastgesteld waarvan geen sprake in uw aanvraag dan behouden wij ons het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Indien u goederen aan ons terugstuurt zonder voldaan te hebben aan bovenstaande voorwaarden, dan worden deze goederen beschouwd als zijnde niet ontvangen door Goossaert bv. Er kan dan ook geen creditering of vervangingslevering gebeuren.