Preventie bij het gebruik van machines en gereedschap

Veilig werken aan machines

Het gebruik van gereedschap en machines kan leiden tot een arbeidsongeval. Wat op zijn beurt weer kan leiden tot menselijk leed en werkverlet.

De belangrijkste risico’s

Door arbeidsongevallen zijn er in 2014 in België alleen al een tiental doden gevallen, 1.500 à 2.000 mensen permanent werkonbekwaam en zo’n 10.000 mensen tijdelijk werkonbekwaam (= cijfers van het FOD WASO)

De risico’s kunnen van mechanische, elektrische, hydraulische of pneumatische aard zijn. Ook met andere “natuurlijke” risicofactoren dien je rekening te houden zoals bv. zwaartekracht.

Voor meer info over de regelgeving rond de productie en het gebruik van machines: zie de Europese richtlijnen 2006/42/EG en 93/465/EEG. Hierin is ook sprake van het CE-label. Dit slaat op de manier waarop een machine is gebouwd en is dus bijgevolg géén keurmerk!

Voorkomen is beter dan genezen

  • Zorg dat risicovolle bewegende delen buiten bereik blijven door ze te beveiligen.
  • Voorzie machines van beveiligingskappen of schermen ter bescherming.
  • Draag PBM’s om bepaalde risico’s zoals bv. vallende voorwerpen, lawaaihinder, … te beperken.
  • Leid alle betrokkenen op en informeer hen over de procedures over het gebruik en rond het veilig afsluiten van een machine voor onderhoud.
  • Vergeet niet dat dit niet enkel de operators zijn maar ook onderhoudspersoneel (technische dienst, elektricien, …) en eventueel ook onderaannemers !!
  • Vooral deze laatste partij wordt in de praktijk al eens over het hoofd gezien.
  • Stel alle betrokkenen de nodige tools ter beschikking voor het vergrendelen van alle energiepunten op deze machines zodat ze bij onderhoud of dergelijke zichzelf kunnen beveiligen tegen mogelijke gevaren, zoals bv. een onvrijwillige heropstart van de machine, restenergie die vrijkomt, enz.
  • En bovenal: controleer, controleer, controleer! Ga na of iedereen op een veilige plek is, of de machine correct is afgesloten en of er geen restenergie meer kan vrijkomen (check de meters, het ontluchtingsventiel, …).

Hou het veilig, ook op de werkplek!

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.