Elementen CLP/GHS etiket en veiligheidsinformatieblad

GHS en CLP label

De 6 elementen van het veiligheidsinformatie-etiket

Sinds 1 juni 2015 moet je in de EU chemische mengsels of zuivere stoffen labelen volgens de nieuwe CLP/GHS wetgeving, ongeacht of je nu producent of gebruiker bent. Meer welke elementen moet je op je etiket weergeven en wat betekenen ze?

 1. Signaalwoord: geeft de ernst van het risico aan. “Gevaar” wordt gebruikt voor de meest ernstige gevallen, “Opgelet” voor minder ernstige gevallen.
 2. Symbolen (gevarenpictogrammen): geven informatie over de risico’s voor het lichaam, de gezondheid en het milieu. De pictogrammen staan steeds in een rode ruit. Daarbij kunnen één tot zes symbolen gecombineerd worden.
 3. Naam of identificatiegegevens van het product
 4. Gevarenaanduidingen: beschrijven de aard van de gevaarlijke stoffen en de respectievelijke risico’s ervan als er geen voorzorgsmaatregelen worden genomen.
 5. Veiligheidsaanbevelingen: voorzorgsmaatregelen voor iedere gevarenaanduiding op het vlak van preventie, reactie, opslag of verwijdering
 6. Informatie over de fabrikant: naam, adres en telefoonnummer van de onderneming.

Indeling van Safety Data Sheets

Een veiligheidsinformatieblad, of een SDS (Safety Data Sheet), is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en de aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan in een werkomgeving.

Elk veiligheidsinformatieblad moet dezelfde structuur hebben, inclusief de volgende 16 delen.

 1. Identificatie: de chemische stof, het aanbevolen gebruik ervan en de gegevens van de leverancier
 2. Identificatie van de gevaren: een opsomming van de gevaren van de chemische stof en bijhorende waarschuwingen
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerstehulpmaatregelen: de nodige eerstehulpverlening aan iemand die aan de chemische stof is blootgesteld
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof: hoe gereageerd moet worden bij lozingen of lekken, inclusief handelingen voor opvang en reiniging
 7. Hanteren en opslag: voorwaarden voor een veilige hantering van de chemische stof en de opslag ervan
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen: vorm, kleur, geur, dichtheid, ontvlambaarheid, explosiegrenzen,…
 10. Stabiliteit en reactiviteit van de stof
 11. Toxicologische informatie: zowel acute als chronische toxiciteit; impact daarvan op de gezondheid
 12. Ecologische informatie: gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; bioaccumulatie,…
 13. Instructies voor verwijdering: correcte praktijken voor verwijdering, recyclage of recuperatie
 14. Informatie over het vervoer: informatie over de classificatie voor verzending en vervoer
 15. Wettelijk verplichte informatie: etikettering in overeenstemming met EG-richtlijnen; eventuele bijzondere nationale verplichtingen; product specifieke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu die nergens anders in het veiligheidsinformatieblad zijn opgenomen
 16. Overige informatie: datum van de opmaak of de laatst gekende herziening van het veiligheidsinformatieblad; informatiebronnen; opleidingsadviezen

Meer weten over CLP/GHS?
Lees hier al onze artikelen rond dit onderwerp.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.